Press "Enter" to skip to content

Month: December 2016

กู้บ้านอย่างไรให้พอเพียง

นับได้ว่ารากฐานชีวิตของคนไทยดำรงอยู่ได้ เพราะมีปรัชญา “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่บางท่านอาจเข้าใจว่าใช้ได้แค่กับกลุ่มคนที่มีอาชีพเกษตรกรเท่านั้น นั่นแสดงว่าคุณอาจยังไม่เข้าใจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง ดังนี้ครับ คุณสมบัติของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง คือการเดินทางสายกลาง…

Leave a Comment